بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران | achieve | 14552

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. نام فایل: بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران | دسته بندی فایل: حسابداری | شناسه محصول: 14552 | کلمات کلیدی محصول: بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ,کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران , بررسی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ,تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارا سایت فروش فایل بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای نماد اعتماد الکترونیک بوده و دارای مجوز است. سعی کنید از فروشگاه های نامعتبر خرید نکنید.

٢٢٠ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزي ﺳﮑﻪ ﻫﺎي بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﺰار ﺑﻪ روم ﻣﺮاﺟﻌﺖ بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ﮐﺮد، دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه اراﺑﻪ ﺑﺰرگ بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ﻫﺎي ﻃﻼ و ﻇﺮوف بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران زر و ﺟﻮاﻫﺮي را ﮐﻪ وي بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘ بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ﻣﯽ ﻪ ﺑﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮد

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مشخصات فایل

تعداد صفحات

79

حجم

0/190 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عناوین                                      فهرست مطالب                                شماره صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

چکیده .............................................................................................................................6 

مقدمه  .......................................................................................................................................8

تشریح و بیان موضوع   .............................................................................................................9

ضرورت انجام تحقیق ..............................................................................................................10

اهداف اساسی از انجام تحقیق .................................................................................................11

فرضیه های تحقیق ...................................................................................................................12

متغیر های تحقیق .....................................................................................................................12

روش تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات وداده های تحقیق  ....................................................13

قلمرو تحقیق ...........................................................................................................................13                                                                                              

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ..................................................................................14                                                              

چارچوب فصول بعد ..............................................................................................................14      

                                                                             

فصل دوم:ادبیات تحقیق

بخش اول:حسابرسی و دستگاههای حسابرسی......................................................................19                                                       

تعریف حساب.....................................................................................................................19                                                                                       

نظریات اساسی دلایل تقاضا برای خدمات حسابرسی...........................................................20

نظریه نمایندگی...................................................................................................................21

نظریه اطلاعات ...................................................................................................................22

نظریه بیمه ...........................................................................................................................24

تاریخچه حسابرسی در جهان...............................................................................................25

پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی .......................................28

حسابرسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی ...........................................................................31

سازمان حسابرسی ..............................................................................................................32

تشکیل جامعه حسابداران رسمی .........................................................................................33

خدمات تخصصی و حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران و استفاده کنندگان آن ............34

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ............................................................36

نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی ...........................................................................36

استقلال حسابرس ................................................................................................................37

بخش دوم :کیفیت حسابرسی ...............................................................................................38

تعریف کیفیت حسابرسی .....................................................................................................38

شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی ........................................................................40

شاخص مدیریت سود ..........................................................................................................40

شاخص کیفیت اقلام تعهدی ................................................................................................41

مدیریت سود ........................................................................................................................42

انگیزه های مدیریت سود ......................................................................................................41

دیدگاه موافقان .....................................................................................................................45

دیدگاه مخالفان ....................................................................................................................46

ابزار های مدیریت سود ........................................................................................................46

اشکال مدیریت سود ............................................................................................................47

بخش سوم :بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی

 و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی.........................................................49

بخش چهارم:تحقیقات انجام شده (داخلی وخارجی )

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ................................................................................51

تحقیقات انجام شده در داخل از کشور .................................................................................54

فصل سوم: روش تحقیق  

مقدمه ...................................................................................................................................60

روش تحقیق .........................................................................................................................60

رگرسیون پنل دیتا ................................................................................................................60

فرض های کلاسیک امدل رگسیون خطی یاپانلی  ...............................................................61

اهداف اساسی از انجام تحقیق .............................................................................................62

فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................63

قلمرو زمان،مکان،موضوع تحقیق .........................................................................................64

متغیرها مورد مطالعه ............................................................................................................64

ارزش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................................................66

نمونه آماری ........................................................................................................................67

تعیین حجم نمونه مناسب......................................................................................................68

روش آزمون فرض تحقیق ...................................................................................................69

فصل چهارم:تحلیل داده ها

مقدمه ...................................................................................................................................71

توصیف داده ها ....................................................................................................................71

نرمال بودن ...........................................................................................................................74

خطی بودن ..........................................................................................................................76

برآورد کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل جونز .................................................................78

بررسی تأثیر اندازه و نوع موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی .......................................81

فصل پنجم:خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

مقدمه .................................................................................................................................92

مروری بر فصول گذشته .....................................................................................................92

محدودیت های تحقیق .......................................................................................................94

پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق .........................................................................................94

پیشنهادات برای تحقیقات آتی ............................................................................................96

منابع و مأخذ .....................................................................................................................97

  پیوست ..................................................................................................................101

چکیده:

ظهور موسسات خصوصی حسابرسی در کنار سازمان حسابرسی به عنوان متولی امور حسابرسی در کشور، همزمان با تشکیل جامعه حسابداران رسمی سبب شد تا خدمات حسابرسی از حالت انحصاری خارج گردد. پژوهش حاضر ارتباط میان نوع دستگاه حسابرسی (دولتی وخصوصی)و کیفیت حسابرسی را موردآزمون و بررسی قرار داده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میان کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی در دستگاههای حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. این پژوهش جامعه موسسات خصوصی حسابرسی را با توجه به تعداد پرسنل به دو گروه موسسات خصوصی بزرگ و کوچک تفکیک نموده است.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های 1380 الی1386 می باشد.

پس از انجام آزمون های آماری و بررسی فرضیات تحقیق نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی بیش از کیفیت حسابرسی در موسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی است.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه :

نیاز روز افزون افراد جامعه به اطلاعات بهنگام اقتصادی و مالی توام با توسعه محیط تجاری سبب شده است تا فرایند حسابرسی نیز همگام با این تغییرات دستخوش تحولات عظیمی شود.

تقاضا برای حسابرسی از نقش نظارتی حسابرسی در روابط بین مالک و مدیر شکل می گیرد.براساس نظریه مباشرت ونمایندگی روابط بین افراد (حقیقی یا حقوقی )متشکل از مجموعه قراردادهایی است که درآن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشد. با دو  فرض بدیهی عدم همسویی منافع بین طرفین قرارداد (مالک ومدیر) ومنطق اقتصادی هریک از طرفین قرارداد، انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حقوق مالک را در بر داشته باشد .

برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی یک سازوکار کاهش اطلاعات نا متقارن است. حسابرسی صورتهای مالی به مالکان وسهامداران این اطمینان معقول را می دهد که صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت است.

کیفیت گزارشگری مالی برای استفاده کننگان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . این کیفیت ترکیبی از کیفیت کار مدیران شرکت ها در مورد نحوه شناسایی رویداد های مالی و انعکاس آن ها و همچنین کیفیت کار حسابرسان در مورد برنامه ریزی و اجرای روش های حسابرسی و رعایت استقلال آنهاست.

مشکل استفاده کنندگان  در ارزیابی صورتهای مالی فقدان مشاهده پذیری روشهای حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است . از این رو محققان سعی نموده اند از متغیرهایی جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده نمایند که مهمترین این متغیرها شاخص مدیریت سود می باشد.

وظیفه حسابرسی صورتهای مالی به عهده سازمان  حسابرسی وموسسات عضو جامعه حسابداران رسمی است این وظیفه از سال 1362 با تصویب قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ازسال 1373 با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح توسط مجلس شورای اسلامی اجرایی شده است.

با توجه به آنچه بیان شد، هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه می باشد.

👇محصولات مشابه با بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران👇

مبانی نظری حسابرسی و دستگاههای حسابرسی و کیفیت حسابرسی مبانی نظری اخلاق حسابرسی، تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی، اخلاق ناکارآمد حسابرسی، کیفیت حسابرسی بررسی متغیر های حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی مبانی نظری حسابرسی نوین در ایران ، حسابرسی داخلی و كنترلـهای داخلی پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت قابلیت های پنهان گوگل پاورپوینت معماری بازار آبجکت اتوکد و نقشه پله گرد دارای پلان و نما پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری پاورپوینت بررسی گذری بر تاریخچه كامپیوتر پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 ) پاورپوینت عوامل مؤثر بر یادگیرى تحقیقات میدانی در زمینهای گودالی (حفره دار) (ترجمه فارسی) مبانی نظری رشد اقتصادی کسب و کار، توسعه اقتصادی، نظریه های رشد، نقش واسطه ها در رشد کسب و کار پاورپوینت طراحی معماری مطالعه ی نمونه های موردی H A B I T A T 67 و V M پایان نامه بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی پاورپوینت محوطه سازی بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی والترگرپیوس و بسط معماری در آلمان تذهیب

👇کلمات کلیدی👇

بررسی تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بررسی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تطبیقی کیفیت حسابرسی میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارا